Ayach Logística ofereix un servei logístic integral que permet externalitzar tota la cadena logística del client en producte acabat (outsourcing).

La divisió empresarial Ayach Logística és una empresa àgil, dinàmica i flexible que ofereix una gestió eficient i aporta solucions logístiques a cada necessitat, amb la contractació del servei de logística, el client pot dedicar totes les seves energies en la gestió i el creixement de la seva empresa, despreocupant-se de les incidències produïdes al llarg de la cadena logística.

L’objectiu principal d’aquest servei és que el client redueixi els costos fixos en locals, maquinària, impostos o despeses de personal, processos administratius i de gestió de l´emmagatzematge, i que els pugui destinar a despeses variables que li aportin més valor, tenim el servei a mida en funció de les necessitats canviants de cada moment.

Adaptem la nostra capacitat i experiència a la gestió logística a casa dels nostres clients.

Sistema informàtic SGA per la gestió de magatzems amb les últimes tecnologies aplicades, amb transparència i control.


Recepció i Entrega

Matèria primera, productes acabats i mercaderies que ens confien la seva gestió, gestionem la seva recollida o podem recepcionar-la a les nostres instal·lacions, on fem un control exhaustiu de l’entrada dels productes.

 • Gestió de l´aprovisionament
 • Control de quantitats, lots, caducitats i qualitat de les mercaderies
 • Control (FIFO, LIFO,FEFO, etc.)
 • Recepció única per tipus o multireferència
 • Descàrrega/ Càrrega manual i de contenidors
 • Consolidació / Desconsolidació Classificacions, Paletizació
 • Lliurament documentació - packing list
 • Control pesos i dimensions
 • Maquinària adaptada a totes les mercaderies
 • Carretons elevadors fins a 7 tns
 • Responsabilitat i control de l´estiba

Emmagatzematge

Una vegada el producte ja ha estat recepcionat i comptabilitzat a les nostres instal·lacions, l’acondicionem per al seu emmagatzematge. Disposem de diferents magatzems equipats amb prestatgeries metàl·liques de gran capacitat, estiba i acondicionament amb la màxima seguretat.

 • Magatzems dedicats
 • Magatzems multiclients
 • Gestió logística a les instal.lacions del client“ Outsourcing in house”
 • Seguretat amb alarmes i vigilància 24 h al dia 365 dies l´any
 • Optimització dels espais
 • Flexibilitat de l´espai que necessita cada client a cada moment

Gestió d´estocs

Les mercaderies emmagatzemades queden introduïdes al nostre sistema informàtic de visualització on-line al moment. Gestionant la seva sortida per lots, caducitats, càlcul d´ubicacions, càlcul i recomptes de stocks.

 • Entrada sistema B2B Visualització (on line-on time)
 • Total transparència i seguiment
 • Integració total en la gestió administrativa i interconnexió
 • Consolidació d'inventaris
 • Control de quantitats, lots, caducitats i qualitat de les mercaderies
 • Control (FIFO, LIFO,FEFO, etc.)
 • Traçabilitat ubicacions

Manipulacións - packing

El client ens notifica les comandes que s’han de preparar i posteriorment distribuir. És en aquest moment quan es manipula la mercaderia emmagatzemada a les nostres instal·lacions per tenir-la a punt i repartir-la als seus destinataris. Oferim tasques de packaging o empaquetament de productes, així com el seu etiquetatge.

 • Packaging empaquetatges
 • Fleix i etiquetatge
 • Manipulació d´articles
 • Personalització del producte a mida
 • Acabat personalitzat de los productes

Preparacions - picking

Procés de preparació de les comandes a través del picking i creació de les ordres de preparació segons les necessitats del client. És en aquest moment quan s’uneixen els diferents paquets en funció del lliurament i les destinacions.

 • Processos informatitzats
 • Preparació
 • Acabat personalitzat dels productes

Gestió documental

Control de la mercaderia que s’expedeix, creació d’albarans i lliurament al destinatari segons les indicacions del nostre client. Tot aquest procés es fa a través d’una aplicació informatitzada.

 • Sistema informàtic integrat
 • Visualització on-line en temps real
 • Control dels albarans
 • Retorn de la documentació

Logística Inversa

La Logística inversa comprèn totes les operacions relacionades amb la reutilització de productes i materials, recollida, desembalatge, processos dels materials i productes utilitzats i les seves parts per assegurar una recuperació ecològica i sostenible respectuosa amb el medi ambient.

 • Recollida de producte en tots els seu estats
 • Seguretat en la correcta presa de decisions pel producte retornat segons CIRCUITS de LOGÍSTICA INVERSA pre-establerts amb el client
 • Reduir les despeses derivades del final de la vida dels productes (destrucció, tractament, etc.)
 • Gestió dels residus tenint en compte el medi ambient per una gestió sostenible

Traçabilitat

El client pot seguir a temps real a través d’un sistema informatitzat la fase del procés en la que es troba la seva mercaderia. Igualment, la gestió de totes les comandes i albarans es pot fer a través d’una aplicació informatitzada.

 • Control de lots
 • Gestió de caducitats
 • Caducitats
 • FIFO/FEFO
 • Control de Lots i matrícules de palet
 • Pesos i Volums

E-Commerce

Oferim solucions a les necessitats de les empreses que evolucionen cada vegada més ràpid en el món del comerç electrònic, una empresa que vulgui mantenir els estàndards d'eficiència aconseguits, necessita col·laboradors que estiguin a l'alçada, que tinguin el màxim compromís amb la seva feina, i que per damunt de tot respectin, i s'esforcin en atendre les necessitats del client, oferint-los les solucions més innovadores per la distribució més eficient de les vendes de les seves botigues virtuals.

Per acostar i satisfer la interrelació comercial entre un comprador i un venedor cal tenir una gran coordinació de totes les activitats i processos necessaris perquè un producte arribi com, on i quan el comprador ho ha demanat, amb un criteri d´optimització de temps i costos.

 • Packaging
 • Picking
 • Emmagatzematge – stocks
 • Línies de preparació pròpies
 • Col.laboracions per la distribució
 • Elaboració dels processos

Consultoria i Projectes Logístics

Recerca contínua de solucions, aplicacions i projectes per oferir solucions a mida d´outsoursing, fluxes d’operativa, última milla i tot el que implica el procés de la cadena de subministrament de les empreses.

 • Auditories Integrals de Logística
 • Compres - Aprovisionament Planificació de la Producció
 • Solucions de Distribució i última milla
 • Magatzems, auditories, disseny i operativa
 • Sistemes de Gestió d'Estocs
 • Formació logística
 • Solucions Informátiques